CAMPONA Shopping Center Kft. Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25.

Tájékoztatás a személyes adatoknak a CAMPONA Shopping Center Kft. általi kezeléséről

 

Bevezetés

 

Az alábbiakban az Ön személyes adatainak a CAMPONA Bevásárlóközpontot üzemeltető CAMPONA Shopping Center Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887446, székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43., a továbbiakban „Társaság”) általi, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) és a kapcsolódó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről kaphat tájékoztatást.

A Társaság az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként az Ön személyes adatai kezelésének célját és eszközeit az alábbiak szerint határozza meg. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbiakban felsorolt jogait Ön a Társaság irányába is gyakorolhatja.

A Társasággal Ön kapcsolatba léphet írásban a 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. címen, telefonon a +36-1225-6600 számon vagy e-mailben a hungary@cpipg.com e-mail címen keresztül.

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjével a dpo@cpipg.com e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba.

 

Az Ön személyes adatainak kezelése

 

A Társaság az Ön személyes adatait kizárólag a megfelelő jogalapon, a konkrét cél eléréséhez szükséges terjedelemben és ideig kezeli.

Az alábbiakban egy áttekintést talál azokról a célokról, amelyekre a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, beleértve az adatkezelés céljainak bemutatását is. Minden adatkezelési cél egyidejűleg információkat tartalmaz az alábbiakról:

 az Ön személyes adatainak az adott célra történő kezelésének jogalapja;

 az adatkezelés terjedelme;

 a személyes adatok forrása;

 információ arról, hogy ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz;

 információ arról, hogy a Társaság meddig tárolja az Ön személyes adatait.

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a Társaság vagy harmadik személyek jogos érdeke, ezen jogos érdek jellegéről szintén tájékoztatást kap.

 

1. Kamerás megfigyelés

 

Az adatkezelés célja Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) területén (ideértve a Bevásárlóközpont parkolóját is) kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet a Bevásárlóközpont, valamint a Bevásárlóközpont látogatóinak és bérlőinek védelme érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (az „Szvtv.”) 31. § (1) bekezdése alapján.

Jogalap

Az Szvtv. 30. § (2) bekezdése alapján az érintett ráutaló magatartással megadott önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Bevásárlóközpont területére (ideértve a Bevásárlóközpont parkolóját is) történő belépéssel.

A Társaságnak a tulajdonát képező Bevásárlóközpont, valamint a Bevásárlóközpont látogatóinak és bérlőinek védelméhez kapcsolódó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

A személyes adatok kategóriája – Az érintett képmása

A személyes adatok forrása

A Bevásárlóközpont területére (ideértve a Bevásárlóközpont parkolóját is) belépő természetes személy (érintett).

A személyes adatok címzettjei

Az érintettről készült felvételt a MasterClean Kft. (8700 Marcali, Múzeum köz 5., office@masterclean.hu, +36 (1) 790-5914), mint a Társaság megbízása alapján eljáró és az Szvtv. szerinti vagyonőr az Szvtv. rendelkezései alapján adatkezelőként jogosult megismerni.

Az érintettről készült felvételt a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) a Társaság megbízása alapján, mint Bevásárlóközpont Üzemeltető adatfeldolgozóként jogosult megismerni.

Az érintettről készített felvételt az Szvtv. 31. § (6) bekezdése szerint meghatározott személyek/hatóságok is jogosultak megismerni.

A személyes adatok tárolási ideje

Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján szerinti időtartam: a rögzítéstől számított 3 munkanap.

 

2. Hírlevél küldése

 

Az adatkezelés célja – Hírlevél küldése

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpontra (a „Bevásárlóközpont”) vonatkozó hírlevelek érintettek részére történő megküldésével kívánja az érintetteket tájékoztatni a Bevásárlóközpontban megrendezésére kerülő eseményekről, a vásárlói érdekeket pozitívan érintő akciókról, termékekről, promóciókról, valamint aktuális hírekről (együttesen a „Hírlevél”).

Jogalap

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) ahhoz, hogy részére a Társaság Hírlevelet küldjön.

A személyes adatok kategóriája – Az érintett neve, e-mail címe.

A személyes adatok forrása Mindazok az érintettek, akik hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Társaság részükre Hírlevelet küldjön.

A személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait a Társaság a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) adatfeldolgozó részére a Bevásárlóközpont üzemeltetése érdekében átadja.

Az érintett személyes adatait a Társaság a WAWONA INTERNET Kft. (székhelye: 7621 Budapest, Perczel Miklós utca 35., telefonszám: +36 (72) 227 718, e-mail: [x]) adatfeldolgozó részére a hírlevélkezelő rendszer működtetése, ezen belül a Hírlevélre feliratkozók adatainak tárolása céljából megküldi.

A személyes adatok tárolási ideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3. Panaszkezelés

 

Az adatkezelés célja – Vásárlói panaszok kezelése

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) működésével kapcsolatban a Bevásárlóközpont látogatói részére lehetőséget biztosít, hogy észrevételeiket, panaszaikat a Társaság felé megtegyék személyesen a Bevásárlóközpont információs pultjánál felvett jegyzőkönyv formájában, vagy online formában (e-mailen keresztül az info@campona.hu címen).

Jogalap

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a panasz bejelentésekor ahhoz, hogy a panasz bejelentésével egyidejűleg megadott személyes adatait a Társaság a panasz kezelése, megválaszolása, kapcsolattartás érdekében kezelje.

A személyes adatok kategóriája

Az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok forrása

Mindazok az érintettek, akik a Bevásárlóközpont felé panaszaikat személyesen vagy elektronikus úton jelzik.

A személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait a Társaság a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) mint adatfeldolgozó részére az érkezett panasz teljes körű kezelése (fogadása, rögzítése, feldolgozása, értékelése, a panasz jogosságának belső vizsgálata és megállapítása vagy kizárása, továbbá az eredmény kommunikálása, illetve a hibaismétlés elkerülése érdekében hozott intézkedések) céljából megküldi.

A személyes adatok tárolási ideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a panasz kezelésének lezárásának napjától számított 30 napig.

 

4. Bevásárlóközpontban tartott rendezvényen, promóción készült fotó-, videófelvétel kezelése

 

Az adatkezelés célja – Rendezvényen, promóción készített fotó-, videófelvétel kezelése

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) látogatói részére alkalmanként rendezvényeket, promóciókat (együtt az „Események”) szervez, amelyek során az Eseményeken fényképek, videófelvételek (együtt a „Felvételek”) készülnek az Eseményekről. A Felvételeket a Társaság a Bevásárlóközpont népszerűsítését szolgáló marketing célokra használja. A Felvételeken az Eseményeken részt vevő személyek képmása is rögzítésre kerül.

Jogalap

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az Eseményeken való részvétellel az érintett hozzájárul adatainak jelen célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok kategóriája – Az érintett képmása.

A személyes adatok forrása

Az Eseményekre ellátogató, azon résztvevő természetes személy (érintett).

A személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait a Társaság a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) mint adatfeldolgozó részére dokumentáció céljából megküldi.

A személyes adatok tárolási ideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

5. CAMPONA Családi Kártya

 

Az adatkezelés célja CAMPONA Családi Kártyával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) üzleteiben, illetve szolgáltatóinál kedvezményt biztosító, személyre szóló ún. Családi Kártyát (a „Családi Kártya”) biztosít mindazon érintettek részére, akik ilyen Családi Kártyát igényelnek a Társaságtól akár a Bevásárlóközpont információs pultjánál, akár a Bevásárlóközpont honlapján keresztül. A Családi Kártya kiállításához, valamint annak nyilvántartásához az érintett lent meghatározott személyes adataira van szükség. A kiállított Családi Kártya sorszámmal ellátott és az adott érintett nevére szól.

Jogalap

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Családi Kártya igénylésekor a személyes adatainak fent meghatározott adatkezelési célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok kategóriája

Az érintett neve, születési dátuma, e-mail címe, lakcíme.

A személyes adatok forrása

Mindazok az érintettek, akik a Családi Kártya igényléséhez szükséges nyomtatványt kitöltik és azt vagy a Bevásárlóközpont információs pultjánál leadják vagy azt a Bevásárlóközpont honlapján keresztül elküldik.

A személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait a Társaság a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) mint adatfeldolgozó részére a Családi Kártya kiállítása és a kártyabirtokosok adatbázisának kezelése céljából megküldi.

A személyes adatok tárolási ideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

 

6. WIFI

 

Az adatkezelés célja Statisztikai adatok

Az adatkezelés céljának leírása

A Társaság a tulajdonában álló, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt található CAMPONA Bevásárlóközpont (a „Bevásárlóközpont”) látogatói részére lehetőséget biztosít, hogy ingyenesen használják a Bevásárlóközpont wifi hálózatát (a „Hálózat”) internetezés céljából. A Hálózat használata regisztrációhoz kötött, a regisztrálók személyes adatait a Bevásárlóközpont statisztikai célokra (így különösen a látogatói összetétel vizsgálatára) használja fel.

Jogalap

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Hálózathoz történő csatlakozáskor megtett regisztrációkor személyes adatainak fent meghatározott adatkezelési célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok kategóriája

Az érintett neve, e-mail címe.

A személyes adatok forrása

Mindazok az érintettek, akik a Hálózat használata érdekében regisztrálták magukat.

A személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait a Társaság a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) mint adatfeldolgozó részére az adatokat statisztikai elemzés céljából megküldi.

Az érintett személyes adatait a Társaság adatfeldolgozója, az ACE TELECOM Kft. (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3.; telefonszám: (1) 437-0590; email: office@acetelecom.hu) tárolja és küldi meg a Társaság részére.

A személyes adatok tárolási ideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára

 

A Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait nem továbbítják harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára.

 

Automatizált döntéshozatal

 

Automatizált döntés a Társaság vagy egy olyan címzett által hozott döntés, akinek a Társaság az Ön személyes adataihoz a fentiekben meghatározott célból hozzáférést biztosít, és amely kizárólag az Ön személyes adatainak automatizált kezelésén alapul (beleértve a profilalkotást is), továbbá amely Önre nézve joghatással jár vagy ahhoz hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt.
A Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz nem használják fel.

 

Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

 

A Társaság által kezelt személyes adatai kapcsán Ön kérheti a Társaságtól, hogy:

 biztosítson hozzáférést a személyes adataihoz; ennek keretében Ön különösen arról kaphat tájékoztatást, hogy az Ön adatait kezelik-e, ha igen, milyen célból, melyek tartoznak a kezelt adatok   körébe, és amennyiben releváns, ki rendelkezik hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. Ön kaphat is egy példányt a kezelt adataiból;

 pontatlan adatát helyesbítse, illetve hiányos személyes adatát egészítse ki;

 törölje a személyes adatot, például, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenes volt;

 korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését;

 adathordozhatóságot tegyen lehetővé, amely által Ön saját vagy valamely más adatkezelő számára megszerezheti az Önre vonatkozó, korábban Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott       adatokat tagolt és géppel olvasható formátumban;
 nyilatkozzon arról, hogy Önre semmilyen automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya nem terjed ki (arról már az előző Fejezetben értesülhetett, hogy ilyen döntéshozatalra sor kerül-e).
Ön tiltakozhat is személyes adatainak kezelése ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogos érdek, vagy panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalnál. Az elérhetőségek az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36-1-391-1400
www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Hogyan gyakorolhatja jogait?

 

Az Önt megillető jogokat Ön írásban vagy szóban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A Társaság által kezelt személyes adatok megfelelő védelmének és az adatokkal való visszaélés elkerülésének biztosítása érdekében a Társaság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére az alábbi szabályokat alkotta meg.

Az Önt megillető jogokat az alábbi két formában gyakorolhatja:

 

Írásbeli kérelem

 

Az érintett jog gyakorlásának kérelmezéséhez kérjük, töltse ki a kérelmet, mely itt elérhető: www.cpigroup.hu/pdf/gdpr_hu.pdf?v071 (CPI Property Group Csoport Szintű Adatvédelmi Szabályzat 2. Függelék). A kérelmen az Ön aláírását hitelesíttetni szükséges. A helyi jogszabályok függvényében Ön az aláírását pl. közjegyzőnél, postán, ügyvédnél, konzulátuson vagy városi/területi hatóságnál hitelesíttetheti. Az aláírást abban az országban kell hitelesíttetni, amelyben a kérelmet a Társaság részére személyesen benyújtja (pl. szállodában, irodában vagy a Társaság által kijelölt egyéb helyiségben) vagy postai szolgáltató bevonásával postára adja. A kérelemnek az EGT vagy az Európai Unió országain kívüli postai szolgáltató bevonásával történő postázása esetén előfordulhat, hogy a Társaság felveszi Önnel a kapcsolatot személyazonosságának további ellenőrzése végett.

 

Szóbeli kérelem

 

Ön a konkrét jog gyakorlását személyesen is kérheti a Társaság székhelyén. Az Ön személyazonosságát (pl. a recepción) a Társaság kijelölt alkalmazottja ellenőrzi a következő személyes okmányok egyikének bemutatása alapján: személyi igazolvány, útlevél vagy más arcképes igazolvány, amely alkalmas az Ön egyértelmű azonosítására.

Az Ön jogainak gyakorlása harmadik személyek jogait nem érinti.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ön kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Társaság az Ön kérelmének megválaszolása érdekében ésszerű összegű költséget számíthat fel, amely azonban nem haladhatja meg a fenti tájékoztatás megadásának vagy az Ön jogainak gyakorlása biztosításának költségeit.

 

Kötelező megadnia a személyes adatait?

 

Ha a Társaság a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli, ezen adatok kezelése önkéntes. Ez esetben Ön nem köteles a Társaságnak hozzájárulást adni, illetve személyes adatait a Társaságnak átadni.

Az Ön hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítés útján beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A Társaság az Ön adatait különféle jogalapokon pl. a szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogos érdek alapján kezelheti. Ilyen esetben az Ön személyes adatának kezelésére azért van szükség, hogy a Társaság például Önnel szerződést kössön vagy jogszabályi kötelezettségét teljesíteni tudja. Ha Ön úgy dönt, hogy nem kívánja megadni személyes adatait a Társaságnak, a szerződéskötésre vagy az adott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére nem lenne lehetőség.

 

Hogyan és mikor vonhatja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását?

 

A Társaságnak adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, akár annak az időszaknak a végét megelőzően is, amelyre a hozzájárulást megadta.

Hozzájárulását visszavonhatja:

– Elektronikus úton, e-mailben a hungary@cpipg.com címre küldve; vagy

– Írásban az alábbi címre küldve:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet

Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a személyes adatainak a visszavonást megelőző kezelését.

 

 

 

Az adatkezelés célja Cooikie-k, honlap-felhasználói élmény javítása

 

 

Az adatkezelés céljának leírása

 

A Társaság tulajdonában lévő www.campona.hu honlapon (a „Honlap”) sütiket, ún. cookie-kat használ annak érdekében, hogy az érintett Honlapon folytatott böngészése preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén a Társaság szolgáltatásait az érintett igényeihez tudja igazítani.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Honlap az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor a Honlapra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

 

Amikor meglátogatja a Weboldalt, a következő fajtájú cookie-k kerülnek felhasználásra:

 

 Ideiglenes sütik: Ezek a sütik szükségesek a navigációhoz a Honlapon. Ezek a sütik 30 perc elteltével újra elhelyezésre kerülnek, vagy az oldal elhagyása után törlődnek.

 

 Állandó sütik: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a felhasználó böngészője újra felismerésre kerüljön, amikor a következő alkalommal látogatást tesz a Honlapon. Ezek a sütik addig tárolódnak a felhasználó számítógépén, ameddig manuálisan nem törli azokat.

 

 Performance-Cookie-k: Ezek a sütik azt a célt szolgálják, hogy a Társaság anonim adatokat gyűjtsön a felhasználó felhasználói szokásairól a Honlapra vonatkozóan. Ezek a sütik regisztrálják a meglátogatott aloldalakat és linkeket. Ez teszi lehetővé a Társaság számára, hogy megfelelőbben tudja kezelni a felhasználó preferenciáit, amikor legközelebb ellátogat a Honlapra. Ezáltal érdekes információkat és ajánlatokat tud a Társaság adni a felhasználó részére. Ezeket az adatokat a Társaság 30 napig tárolja.

 

 Functionality – Cookie-k: Ezek a sütik szolgálnak a beállítások tárolására (mint például a nyelvi beállítások, vagy a betűméret beállítása), amelyeket a felhasználó a Honlapon beállított. Ezáltal a felhasználó kényelme érdekében javul a Honlap funkcionalitása. Ezek a sütik 30 perc elteltével törlődnek.

 

 Third-Party-Cookie-k: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy anonim adatokat gyűjtsenek a felhasználó felhasználói szokásairól a Honlapon és más honlapokon. Ez teszi lehetővé a Társaság számára, hogy megfelelőbben tudjuk kezelni a felhasználó preferenciáit, amikor legközelebb ellátogat a Honlapra. Ezáltal érdekes információkat és ajánlatokat tud a Társaság adni a felhasználó részére. A Google Analytics, Pingdom, Polyfill, BingAds és GoogleAdwords esetében is ThirdParty-sütik kerülnek alkalmazásra, amelyekkel kapcsolatban a következőkben talál részletesebb információt:

 

 Google Analytics: Ez a Honlap a Google (Universal) Analytics-ot használja, amely a Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyek a Honlap használatát elemzik. A sütik által nyert információkat a honlap használatáról (beleértve az Ön IPcímét és a meglátogatott weboldalak URLcímeit) általában az USA székhelyű Google egyik szerverére kerülnek továbbításra és tárolásra. Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a Honlapon az IP-cím az Európai Unió tagországain belüli vagy az Európai Gazdasági Közösségről szóló szerződés egyéb szerződéses államaiba történő továbbítás előtt lerövidítésre kerülnek. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP-cím továbbításra az USA székhelyű Google valamelyik szerverére, ahol lerövidítésre kerül. A Google ezeket az információkat a Társaság érdekében használja fel, hogy kiértékelje a felhasználó felhasználási szokásait a Honlapon, hogy riportokat állítson össze a Honlap aktivitásairól és további a Honlappal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végezzen a Társaság részére. A Google Analytics által a felhasználó böngészőjéről továbbított anonim IP-cím nem kerül összevonásra a Google többi adatával. Ezek az adatok 6 hónapig kerülnek tárolásra. A Társaság nem tárolja azokat az adatokat, amelyeket a Google Analytics gyűjtött. A felhasználó megakadályozhatja a sütik által generált, a Honlap használatára vonatkozó adatok összegyűjtését (beleértve az Ön IPcímét) a Google részére, valamint azok Google általi feldolgozását, ha letölti és installálja a következő linken elérhető Browser-Plugin-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =de. A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségeken találhatóak: http://www.google.com/analytics/terms/de. html illetve https://www.google.at/intl/at/policies/.

 

 Google AdWords: A Google AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) szolgáltatása. A Google AdWords sütiket használ. Ha a felhasználó egy Googlehirdetésen keresztül jutott el a Honlapra, akkor a Google AdWords egy sütit helyez el a felhasználó terminálján. Ennek során egy álneves azonosítószámról van szó (ID). Ennek segítségével a Társaság és a Google képes felismerni, hogy rákattintottak a hirdetésre, és ezáltal valaki eljutott a Honlapra. Erről anonimizált statisztikák készülhetnek. Az AdWords-sütik használata lehetővé teszi a Google és a Társaság részére a hirdetések pontosabb elhelyezését a felhasználó Honlapon és más honlapokon tett előző látogatásainak kiértékelése alapján. Ezek a sütik 30 nap elteltével törlődnek. A sütik által generált információkat (beleértve az IPcímeket) a Google kiértékelésre egy az USAban található szerverre továbbítja, ahol tárolásra kerülnek. A Google betartja a “Privacy-Shield”-egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és regisztrált tagja az USA kereskedelmi minisztériuma “Privacy Shield”programjának. A Google csak a törvényi előírások alapján vagy a rendelések feldolgozása keretében továbbítja az adatokat harmadik személy részére. Ha a felhasználó Google-fiókkal lép be az oldalra, a Google összeköti a fiókinformációkat az AdWords-ben feldolgozott információkkal. A felhasználó a Google AdWords-sütik tárolását nem csupán a böngészője megfelelő beállításával akadályozhatja meg, hanem a következő linkre kattintva is (https://myaccount.google.com/intro/privac ycheckup/1?hl=de), ha a Google-fiókjával jelentkezett be. Ha nem a Google-fiókjával jelentkezett be, akkor módosíthatja a böngésző beállításait. A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. A felhasználó törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor a felhasználó ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

 

A legnépszerűbb böngészők és a sütik beállításának linkjei a következők:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?h l=hu
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacioamelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10microsoft-edge-and-privacy
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

 

 

Jogalap

 

A felhasználó önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Honlap használatával.
A Társaság jogos érdeke az egyes Cookie-típusoknál megnevezett célok elérésre vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
A személyes adatok kategóriája

 

A felhasználó számítógépének IP-címe, amennyiben a fent megjelölt cookie személyes adatot gyűjt

 

A személyes adatok forrása

 

A felhasználó mint érintett

 

A személyes adatok címzettjei

 

A felhasználó személyes adatait a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. telefonszám: +36-1-424-3000, e-mail: info@campona.hu) mint a CAMPONA Bevásárlóközpont üzemeltetője megismeri.

 

A Honlap fejlesztője:
Cégnév: Brandlift Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.
Telefonszám: +36-1-950-5171
e-mail: hello@brandlift.eu

 

A személyes adatok tárolási ideje Az adatkezelés céljának leírásában az egyes cookietípusoknál megjelölt ideig

Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára a Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait nem továbbítják harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára.

 

Automatizált döntéshozatal

 

Automatizált döntés a Társaság vagy egy olyan címzett által hozott döntés, akinek a Társaság az Ön személyes adataihoz a fentiekben meghatározott célból hozzáférést biztosít, és amely kizárólag az Ön személyes adatainak automatizált kezelésén alapul (beleértve a profilalkotást is), továbbá amely Önre nézve joghatással jár vagy ahhoz hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt.
A Társaság vagy azok a címzettek, akiknek a Társaság a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít az Ön személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz nem használják fel.

 

Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

 

A Társaság által kezelt személyes adatai kapcsán Ön kérheti a Társaságtól, hogy:

 

 biztosítson hozzáférést a személyes adataihoz; ennek keretében Ön különösen arról kaphat tájékoztatást, hogy az Ön adatait kezelik-e, ha igen, milyen célból, melyek tartoznak a kezelt adatok körébe, és amennyiben releváns, ki rendelkezik hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. Ön kaphat is egy példányt a kezelt adataiból;

 

 pontatlan adatát helyesbítse, illetve hiányos személyes adatát egészítse ki;

 

 törölje a személyes adatot, például, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenes volt;

 

 korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését;

 

 adathordozhatóságot tegyen lehetővé, amely által Ön saját vagy valamely más adatkezelő számára megszerezheti az Önre vonatkozó, korábban Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt és géppel olvasható formátumban;

 

 nyilatkozzon arról, hogy Önre semmilyen automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya nem terjed ki (arról már az előző Fejezetben értesülhetett, hogy ilyen döntéshozatalra sor kerül-e).

 

 

Ön tiltakozhat is személyes adatainak kezelése ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogos érdek, vagy panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalnál. Az elérhetőségek az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36-1-391-1400
www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

Hogyan gyakorolhatja jogait?

Az Önt megillető jogokat Ön írásban vagy szóban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A Társaság által kezelt személyes adatok megfelelő védelmének és az adatokkal való visszaélés elkerülésének biztosítása érdekében a Társaság az Ön személyazonosságának ellenőrzésére az alábbi szabályokat alkotta meg.
Az Önt megillető jogokat az alábbi két formában gyakorolhatja:

 

Írásbeli kérelem

 

Az érintett jog gyakorlásának kérelmezéséhez kérjük, töltse ki a kérelmet, mely itt elérhető: www.cpigroup.hu/pdf/gdpr_hu.pdf?v071 (CPI Property Group Csoport Szintű Adatvédelmi Szabályzat 2. Függelék). A kérelmen az Ön aláírását hitelesíttetni szükséges. A helyi jogszabályok függvényében Ön az aláírását pl. közjegyzőnél, postán, ügyvédnél, konzulátuson vagy városi/területi hatóságnál hitelesíttetheti. Az aláírást abban az országban kell hitelesíttetni, amelyben a kérelmet a Társaság részére személyesen benyújtja (pl. szállodában, irodában vagy a Társaság által kijelölt egyéb helyiségben) vagy postai szolgáltató bevonásával postára adja. A kérelemnek az EGT vagy az Európai Unió országain kívüli postai szolgáltató bevonásával történő postázása esetén előfordulhat, hogy a Társaság felveszi Önnel a kapcsolatot személyazonosságának további ellenőrzése végett.

 

Szóbeli kérelem

 

Ön a konkrét jog gyakorlását személyesen is kérheti a Társaság székhelyén. Az Ön személyazonosságát (pl. a recepción) a Társaság kijelölt alkalmazottja ellenőrzi a következő személyes okmányok egyikének bemutatása alapján: személyi igazolvány, útlevél vagy más arcképes igazolvány, amely alkalmas az Ön egyértelmű azonosítására.
Az Ön jogainak gyakorlása harmadik személyek jogait nem érinti.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ön kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Társaság az Ön kérelmének megválaszolása érdekében ésszerű összegű költséget számíthat fel, amely azonban nem haladhatja meg a fenti tájékoztatás megadásának vagy az Ön jogainak gyakorlása biztosításának költségeit.

 

Kötelező megadnia a személyes adatait?

 

Ha a Társaság a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli, ezen adatok kezelése önkéntes. Ez esetben Ön nem köteles a Társaságnak hozzájárulást adni, illetve személyes adatait a Társaságnak átadni.
Az Ön hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítés útján beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A Társaság az Ön adatait különféle jogalapokon pl. a szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogos érdek alapján kezelheti. Ilyen esetben az Ön személyes adatának kezelésére azért van szükség, hogy a Társaság például Önnel szerződést kössön vagy jogszabályi kötelezettségét teljesíteni tudja. Ha Ön úgy dönt, hogy nem kívánja megadni személyes adatait a Társaságnak, a szerződéskötésre vagy az adott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére nem lenne lehetőség.

 

Hogyan és mikor vonhatja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását?

 

A Társaságnak adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, akár annak az időszaknak a végét megelőzően is, amelyre a hozzájárulást megadta.
Hozzájárulását visszavonhatja: – Elektronikus úton, e-mailben a hungary@cpipg.com címre küldve; vagy – Írásban az alábbi címre küldve:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet
Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a személyes adatainak a visszavonást megelőző kezelését.ELÉRHETŐSÉGEINK

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. / Telefon: +36 1 424-3000 / E-mail: info@campona.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Szombat: 10.00 - 20.00
Vasárnap: 10.00 - 19.00

MEGKÖZELÍTÉS

Nézd meg, hogy jutsz el hozzánk a legkönnyebben.