Jelen dokumentum a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.; cégjegyzékszám: 01-09-887446, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által) mint a 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. szám alatt elhelyezkedő Campona Bevásárlóközpont (a továbbiakban: ”Campona”) tulajdonosa által bevezetett Campona Családi Kártya (a továbbiakban: ”Campona Családi Kártya”) kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos feltételeket határozza meg. A Campona Családi Kártya kizárólag a Campona területén működő, Campona Családi Kártya elfogadásra szerződött kereskedelmi egységekben jogosít fel kedvezmények és további szolgáltatások igénybevételére.

A Campona Családi Kártya átvétele és használata a jelen általános felhasználási feltételek és az Adatszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT., mint a Campona Családi Kártya kibocsátója fenntartja magának a jogot a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a mindenkor hatályos szerződési feltéteket a Weboldalon közzéteszi illetve azt a Campona Információs pultjánál is elérhetővé teszi.

1.) A CSALÁDIKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK

Adatvédelmi Szabályzat: jelenti a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján meghatározott adatvédelmi szabályzatot, mely a Weboldalon és a Campona Információs pultjánál tekinthető meg.

Campona: a 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. sz. alatt található, két szinten, hozzávetőlegesen 40.000 m2 bérbe adható alapterülettel kialakításra került bevásárló- és szórakoztató központ, amelyhez egy megközelítőleg 1.800 gépkocsi befogadására alkalmas parkoló terület tartozik, és amely területén kiskereskedelmi értékesítési, illetve szolgáltatási tevékenység folytatására alkalmas üzlethelyiségek kerültek kialakításra.

Campona Családi Kártya: a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által kibocsátott, a Campona területén működő, a Campona Családi Kártya elfogadásra szerződött Elfogadóhelyek (kereskedelmi és szolgáltató egységek) által biztosított kedvezmények, valamint további, a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. illetve az Elfogadóhelyek által meghatározott egyedi szolgáltatások igénybevételére jogosító, névre szóló, egyedi azonosító számmal és mágnes csíkkal ellátott műanyag kártya. A Campona Családi Kártya tulajdonosa a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT., míg a Kártyabirtokosa az a személy, akinek a nevére a Campona Családi Kártya kiállításra került.

Campona Családi Kártya jelentkezési lap: jelenti a jelentkezési lapot, mellyel a potenciális Campona Családi Kártya birtokos igényli a Campona Családi Kártyát és amely kitöltésével egyidejűleg elfogadja a Campona Családi Kártya általános felhasználási feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot.

Campona Családi Kártya letiltása: amennyiben a kártya megrongálódott, ellopták vagy a kártyabirtokos elveszítette, lehetősége van a kártyát letiltani és új kártyát igényelni. A Campona Családi Kártya letiltható az info@campona.hu email címre küldött levélben vagy személyesen a Campona Információs pultjánál.

Campona Családi Kártya Program: a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által szervezett Campona Családi Kártyához kapcsolódó kedvezmények körét és többletszolgáltatásokat jelenti, mely programhoz az Elfogadóhelyek önként csatlakozhatnak a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT-vel kötött egyedi megállapodás alapján. A Campona Családi Kártya Program hatálya a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. döntésétől függően határozatlan ideig tart. A Campona Családi Kártya Program feltételeit a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. egyoldalúan jogosult meghatározni.

Elfogadóhely: CAMPONA SHOPPING CENTER KFT-vel szerződésben álló kereskedelmi ill. szolgáltató egységek, amelyek részt vesznek a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által szervezett Campona Családi Kártya Programban.

Érvényességi idő: a Campona Családi Kártya határozatlan időre kerül kibocsátásra és a Campona Családi Kártya Program visszavonásáig érvényes.

Kártyabirtokos: a Campona Családi Kártya birtokosa az a személy, akinek neve a kártyán szerepel és akinek adatai a kártyaigényléskor rögzítésre kerültek.

Weboldal: www.campona.hu, melyen megtalálható a Campona Családi Kártya Program leírása, az állandó és havonta változó kedvezmények felsorolása, továbbá lehetőség van a Családi Kártya igénylésére. A Weboldal tartalmazza a jelen általános felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot is.

2.) A CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ

A Campona Családi Kártyát bármely természetes személy igényelhet, aki betöltötte a 18. életévét. A Campona Családi Kártya igénylése és használata díjtalan, azonban egyetlen személy csak egyetlen Campona Családi Kártya birtoklására jogosult, ugyanakkor a Kártyabirtokos bármely közeli hozzátartozója jogosult a Campona Családi Kártya használatára.

A Campona Családi Kártya a Campona Információs pultjánál személyesen a regisztrációs lap kitöltésével, valamint online a Campona Weboldalán keresztül igényelhető. A kártyaigénylés a leendő kártyatulajdonos személyes adatainak (név, születési hely, idő, lakcím, email cím) megadásával történik. A Campona Családi Kártya Weboldalon keresztül vagy személyesen történő igénylésével a leendő Kártyabirtokos elfogadja a jelen általános felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. A regisztrációval a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. kezelje, tárolja a regisztráció során megadott adatait és azokat saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a kártyabirtokos részére postai illetve elektronikus úton hírleveleket, tájékoztatókat, promóciós és marketing célú megkereséseket küldjön (lásd Adatvédelmi Szabályzat). A marketing célú hírlevélről és küldeményekről, így az ilyen tartalmú e-mailről a Kártyabirtokos bármikor jogosult lejelentkezni a jelen általános felhasználási feltételekben foglaltak szerint.

3.) KEDVEZMÉNYEK ILL. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE A CAMPONA CSALÁDI KÁRTYÁVAL

A Campona Családi Kártyához kapcsolódó kedvezmények ill. egyéb szolgáltatások igénybevétele a Campona Családi Kártya Elfogadóhelyen történő felmutatásával lehetséges. Az Elfogadóhelyen történő vásárláskor a Campona Családi Kártya felmutatásával, annak felmutatója az Elfogadóhely által meghatározott kedvezményre válik jogosulttá.

CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. kijelenti, hogy az Elfogadóhelyek, és azok száma folyamatosan változhat. A Kártyabirtokos az aktuális Elfogadóhelyekről a Weboldalon és a Campona Információs pultjánál tájékozódhat. Az Elfogadóhelyek és az általuk nyújtott kedvezmények változásából eredően a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT.-t felelősség nem terheli, a kedvezményeket az Elfogadóhelyek biztosítják.

Így a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. kizárja felelősségét arra az esetre is, ha valamely Elfogadóhely valamely általa korábban meghatározott kedvezményt többé már nem nyújtja. Az Elfogadóhely a Campona Családi Kártya felmutatásán kívül a kedvezmény illetve további szolgáltatás igénybevételéhez további feltételeket is előírhat.

A jelen általános felhasználási feltételeknek megfelelően a Campona Családi Kártya Program célja, hogy előnyben részesítse a Campona Családi Kártyával rendelkező Kártyabirtokosokat és biztosítsa a Kártyabirtokosok számára a következőket:

  • Elfogadóhely által biztosított kedvezmények igénybevételét;

  • Promóciós ajánlatok igénybevételét, ha a Kártyabirtokos hozzájárul;

  • Meghívást a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által szervezett eseményekre;

  • CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. információs hírleveleit.

A Campona Családi Kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, a Campona Családi Kártya a Campona üzleteiben történő fizetésre nem jogosít. A Campona Családi Kártya semmilyen esetben nem minősül fizetési eszköznek.

4) A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. JOGAI

A Campona Családi Kártya igénylője illetve a Kártyabirtokos felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos és elévült adatok következményeiért és a Kártyabirtokos felel a Campona Családi Kártya rosszhiszemű, visszaélésszerű, vagy jó erkölcsbe ütköző használatáért. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a Campona Családi Kártya Programban nem vehetők figyelembe.

A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. fenntartja a jogot, hogy a Campona Családi Kártya Program jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. fenntartja a jogot, hogy a Kártyabirtokos Campona Családi Kártyáját letiltsa.

A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. fenntartja a jogot, hogy a Campona Családi Kártya Programot bármikor módosítsa, vagy azt megszüntesse, melyről tájékoztatást, a Weboldalon és a Campona Információs Pultjánál nyújt. A Campona Családi Kártya Program megszűntetése a Campona Családi Kártya egyidejű visszavonását vonja maga után.

5.) A CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PÓTLÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

Az elveszett, ellopott megrongálódott Családi Kártyák letilthatók az info@campona.hu email címre küldött üzenettel, illetve személyesen a Camponában található Információs pultnál. Ha a kártya elvész, ellopják, vagy megrongálódik, a Kártyabirtokosnak lehetősége van új kártyát igényelni. Új kártyát a Campona Információs pultjánál és a Weboldalon lehet igényelni. A Campona Családi Kártya birtokosának lehetősége van, hogy kártyáját bármikor megszüntesse, a Campona Családi Kártya CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. részére történő visszajuttatásával.

A Campona Családi Kártya a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. tulajdona, melyet a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. jogosult egyoldalúan visszavonni, kicserélni vagy letiltani, különösen akkor, ha a Campona Családi Kártya Programot megszűnteti, vagy a Campona Családi Kártyával a Kártyabirtokos visszaél.

6.) ADATKEZELÉS

A Campona Családi Kártya igénylése során a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Campona Adatkezelési Szabályzata irányadó. A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT., mint a Campona Családi Kártya kibocsátója jogosult az adatkezelésre az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint.

A Campona Családi Kártya igénylése során a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal kapcsolatban a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. a vonatkozó jogszabályban foglalt rendelkezéseknek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően, azok maximális figyelembe vételével és tiszteletben tartásával jár el.

7.) REKLAMÁCIÓ, ELÉVÜLÉS

Reklamációt a Campona csak a Campona Családi Kártya felmutatása mellett tud elfogadni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Kártyabirtokos a regisztráció miatt a Campona Családi Kártya hiányában is beazonosítható (név, születési idő és email-cím alapján).

Campona, Információs pult telefonszáma:

+36 1 424-3010

email címe: info@campona.hu.

8.) TELJESSÉG

Amennyiben a jelen általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A CAMPONA SHOPPING CENTER KFT mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel.

Az a tény, hogy az egyik Fél nem követelte, állandó vagy ideiglenes jelleggel, a jelen feltételek bármely pontjának alkalmazását, semmilyen esetben nem jelenti az abban a pontban foglaltakról való lemondást.

9.) IRÁNYADÓ JOG

A jelen általános felhasználási feltételekkel és a Campona Családi Kártyával kapcsolatban Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

 

ADATKEZELÉSI ESETI TÁJÉKOZTATÓ CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PROGRAM

A jelen Eseti Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján – a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által elfogadott CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (továbbiakban: “Szabályzat”) rendelkezései irányadóak, mely Szabályzat a www.campona.hu oldalon és a Campona Bevásárlóközpont Információs Pultjánál tekinthető meg. Jelen Eseti Tájékoztató mindenkor a Szabályzattal együtt alkalmazandó.

A CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PROGRAM a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT. által szervezett Campona Családi Kártyához kapcsolódó kedvezmények körét és többletszolgáltatásokat jelenti, mely programhoz az elfogadóhelyek önként csatlakozhatnak a CAMPONA SHOPPING CENTER KFT-vel kötött egyedi megállapodás alapján. A CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PROGRAM adatkezeléstől eltérő egyéb feltételeit a „CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” tartalmazzák.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-70746/2013.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama:

A Szabályzatban foglaltak mellett az adatkezelés célja a CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PROGRAM működtetése, az Érintettek számára kedvező ajánlatok biztosítása és megküldése papír és elektronikus formában.

Az adatkezeléssel érintett adatok a Szabályzatban foglaltak mellett:

–          születési dátum; lakcím; gyermekek száma, neme, kora, aláírás.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása a CAMPONA CSALÁDI KÁRTYA PROGRAM-ban való részvétel megszűnését eredményezi a visszavonó nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg.

Budapest, 2013. november 1.ELÉRHETŐSÉGEINK

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. / Telefon: +36 1 424-3000 / E-mail: info@campona.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfő - Szombat: 10.00 - 20.00
Vasárnap: 10.00 - 19.00

MEGKÖZELÍTÉS

Nézd meg, hogy jutsz el hozzánk a legkönnyebben.